Scholen op de kaart in tijdschrift PrimaOnderwijs

Leerkracht cruciaal voor ouders bij schoolkeuze

Scholenopdekaart.nl - een website van de VO-raad waar alle middelbare scholen informatie over hun instelling delen - heeft onderzoek gedaan naar het oriëntatieproces van ouders op een middelbare school voor hun kind. Een belangrijke conclusie is dat veel ouders het oriëntatieproces best lastig vinden. Zij hechten veel waarde aan input uit hun directe omgeving. Opvallend is dat ouders met name de basisschoolleerkracht als een zeer belangrijke informatiebron beschouwen. Ook geven ouders aan dat zij behoefte hebben aan een website waar zij een compleet beeld van scholen kunnen krijgen. Dat een dergelijke website er al is, is nog onvoldoende bekend. Reden genoeg om de website Scholenopdekaart.nl extra onder de aandacht te brengen.

Jaarlijks maken ruim 175.000 kinderen de overstap van groep acht naar de middelbare school. Begin van het nieuwe jaar bereiden zij­ zich samen met hun ouders voor op de keuze voor een passende middelbare school. Scholen op de kaart heeft onderzoek gedaan naar de behoeftes in dit keuzeproces dat uit drie fasen bl­ijkt te bestaan. De leerkracht van de basisschool speelt met name een rol in de eerste fase van de oriëntatie, waarin ouders vooral afgaan op informatie die z­ij van bekenden en vertrouwde bronnen kr­ijgen. 77 procent van de ouders geeft aan dat ze het proces niet makkel­ijk vinden. B­ na een kwart van de ouders geeft aan dat zij­ niet goed weten waarop je moet letten b­ schoolkeuze. B­ na de helft van de ouders weet niet hoe zij­ scholen met elkaar kunnen vergel­ijken. Daarnaast is het de vraag of, wanneer men informatie vindt, deze informatie goed weet te interpreteren. Ouders blijken dan te steunen op de basisschool om hen wegw­ijs te maken in de voor hen nieuwe wereld van het voortgezet onderw­ijs.

Compleet

Online informatie speelt in de tweede fase een grote rol; het bevestigen van de reeds verkregen informatie. 57 procent van de ouders bezoekt de websites van de middelbare scholen zelf en ook het oordeel van de Inspectie van het Onderw­ijs wordt online opgezocht. Hoewel andere online informatiebronnen nog b­ weinig ouders bekend z­ijn, voorzien deze sites wel in een behoefte. 80 procent van de ouders geeft in het onderzoek aan gebruik te willen maken van een website waar z­ij een compleet beeld van de school kunnen kr­ijgen. Op Scholenopdekaart.nl publiceren middelbare scholen niet alleen harde c­ijfers afkomstig van DUO en de Inspectie van het Onderw­ijs zoals examencijfers en slagingspercentages, maar ook informatie over de sfeer op school, de open dagen, de tevredenheid van leerlingen en ouders, de onderw­ijsvisie en de normen en waarden van de school. Scholen lichten bovendien de resultaten van de school toe. Juist deze combinatie van hardere c­ijfers en meer ‘zachte’ informatie over de school vinden ouders handig b­ hun zoektocht, zo bl­ijkt uit het onderzoek. De laatste fase is het schoolbezoek, de open dag. Dit bezoek weegt het zwaarst.

Wat is een ‘goede’ school

De website Scholen op de kaart speelt in op het gegeven dat een ‘goede’ school voor iedereen iets anders betekent. Op de site kun je niet alleen veel informatie vinden per school, maar kun je ook v­ijf verschillende scholen naast elkaar zetten op belangrijke aspecten als bijvoorbeeld schoolklimaat en veiligheid, examenc­ijfers en profiel en sectorkeuze. Een mogel­ijkheid waar 80 procent van de ouders behoefte aan heeft.