Back to All Events

Voorlopige eindexamencijfers beschikbaar

De voorlopige eindexamencijfers staan voor
u klaar in de managementrapportages op
schoolniveau: Examenresultaten, Examenresul-
taten
(interactief), Examenresultaten vergelijking,
Rekentoets.