Terugkoppeling klankbordgroep

Op 13 juni heeft de 2de klankbordgroepbijeenkomst plaatsgevonden. Bij het eerste onderdeel van deze bijeenkomst hebben we de leden gevraagd om van Vensters een punt te benoemen waarover ze tevreden zijn en een verbeterpunt. De leden uitten hun tevredenheid over de ondersteuning en de nieuwsbriefspecial Monitoring Sociale Veiligheid. Daarnaast wil men eerder geïnformeerd worden over belangrijke data en deadlines. 


Na de evaluatie zijn de leden over verschillende groepen verdeeld om met elkaar te discussiëren over het sturen van sociale veiligheid naar de inspectie, de schoolgids en over de vraag of medewerkerstevredenheid getoond zou moeten worden op Scholen op de kaart. In hoofdlijnen schetsen wij de belangrijkste bevindingen. 


Monitoring sociale veiligheid
Het meten van sociale veiligheid wordt door de klankbordgroepleden via verschillende leveranciers gedaan. Voor de duidelijkheid legt de VO-raad uit dat alle (zeven) leveranciers van de Venstersenquête allemaal dezelfde vragenset gebruiken in hun vragenlijst. Er is een sterke wens van klankbordgroep dat de inspectie expliciet maakt welke instrumenten voldoen aan de eisen van de nieuwe wet. 

Er is een redelijke verdeling tussen leden die actief de gegevens sociale veiligheid sturen aan inspectie en zij die dit niet doen. De klankbordgroepleden zijn benieuwd waar de samenwerking van de Vensters VO en de inspectie uit voort is gekomen. Vensters-VO legt uit dat deze samenwerking tot stand is gekomen vanuit de wens van het ministerie om scholen niet te overvragen en de oproep aan dataverzamelaars om intensiever samen te werken. De behoefte om bevragingslast terug te dringen wordt breed gedeeld.


Schoolgids als extra module binnen Vensters?
Er is onder de leden geen behoefte geconstateerd om een schoolgids als extra module aan Vensters toe te voegen. De functie van de schoolgids is anders dan de functie van Scholen op de kaart. De een kan daarom de ander niet vervangen is de algemeen geldende mening. De argumenten hiervoor zijn:

  • De schoolgids bevat informatie die niet terug hoeft te komen op SODK. 
  • Andersom horen de ‘harde’ gegevens die op SODK staan niet thuis in de schoolgids. De schoolgids heeft verantwoording ook niet als doel. 
  • De schoolgids geeft met name informatie over het beleid en de visie van de school. Het geeft ouders informatie over wat ze kunnen verwachten van de school en wat de school verwacht van ouders. 

De klankbordgroepleden geven aan in hun schoolgids naar Scholen op de kaart te verwijzen als het gaat om Slaagpercentage, Interne doorstroom en Schoolklimaat en veiligheid.

Het idee van de klankbordgroepleden is dat de schoolgids in zijn huidige vorm uiteindelijk zal verdwijnen en dat de schoolwebsite deze functie overneemt.

Medewerkerstevredenheid
Aan de klankbordleden is gevraagd of er een behoefte bestaat voor de ontwikkeling van een medewerkerstevredenheidsmodule binnen Vensters. Op basis van onderstaande argumentaties kiest Vensters VO er dan ook voor om géén medewerkerstevredenheid te ontwikkelen.

  • Uitkomsten van een medewerkerstevredenheidsonderzoek gaan om vertrouwelijke informatie tussen een werkgever en werknemer. Dit is geen informatie die thuishoort op een publieke site met als doel horizontale verantwoording. 
  • Wanneer deze gegevens wel inzichtelijk gemaakt zouden worden op Scholen op de kaart, zou dit invloed kunnen hebben op het invullen van de enquête (sociaal wenselijke antwoorden) 
  • Momenteel zijn voldoende producten op de markt om de tevredenheid van de medewerker te meten. 
  • Op dit moment zijn er geen wensen die de markt niet oppakt en benchmarkmogelijkheden zijn er al voldoende. 
  • Bij de klankbordgroepleden leeft er geen vraag om externe rapportages inzichtelijk te maken in het ManagementVenster. Dit maakt dat de eventuele investering in de ontwikkeling van een nieuwe tevredenheidsmodule niet nodig is. 

"Wanneer ouders informatie willen hebben over de tevredenheid van het personeel, zouden ouders de open dagen moeten bezoeken. Het pedagogisch klimaat van de school zegt meer dan een cijfer op de schoolpagina”, aldus één van de leden van de klankbordgroep.