Verslag bijeenkomst klankbordgroep Scholen op de kaart PO

Op 23 juni ging het team van Vensters PO voor de tweede keer dit jaar in gesprek met de klankbordgroep Scholen op de kaart. De klankbordgroep bestaat uit diverse gebruikers van Vensters (schoolbestuurders, schoolleiders en stafmedewerkers). Samen richten we ons op het gebruik en de doorontwikkeling van Vensters. Onder andere de volgende thema's kwamen aan bod.
 

Schoolgids en Vensters

Onze ICT-partner Kennisnet geeft een presentatie over de stand van zaken rond de schoolgids. In een eerder nieuwsbericht lieten we al weten dat de Vensters schoolgids volop in ontwikkeling is. Er wordt getoond hoe ingevulde gegevens voor Scholen op de kaart gebruikt gaan worden voor het creëren van een schoolgids. De aanwezigen zijn positief en geven aan dat dit echt bijdraagt aan lastenverlichting wanneer Vensters goed gevuld is. Een wijziging is eenvoudig door te voeren, zelfs na publicatie. Uiteraard is het ook voor de Vensters schoolgids nodig dat de MR de schoolgids vaststelt.

De klankbordgroep vraagt zich wel af hoe de inspectie om gaat met de Vensters schoolgids. Tijdens de ontwikkeling is de PO-Raad continu in gesprek met de inspectie om te zorgen dat de schoolgids voldoet aan alle wettelijke eisen. Er wordt onderzocht hoe de inspectie dan eenvoudig kan zien of een school de schoolgids heeft gegenereerd via Vensters. Komend schooljaar kunnen gebruikers voor het eerst de schoolgids maken via Vensters. Die versie wordt met gebruikers geëvalueerd. Meedoen met de evaluatie? Mail naar vensters@poraad.nl.

Eindtoets

De definitieve eindtoetsgegevens zijn naar verwachting begin oktober ingeladen in Vensters. Na twee maanden worden deze automatisch gepubliceerd op Scholen op de kaart. In de klankbordgroep werden de volgende veranderingen rond de eindtoets benoemd die zijn verwerkt in de indicator op Mijn Scholen op de kaart en in het ManagementVenster:

•            drie nieuwe eindtoetsen: AMN Eindtoets, CESAN Eindtoets en Dia-eindtoets;
•            alleen nog een inspectie-ondergrens i.p.v. een inspectie-ondergrens én -bovengrens;
•            de inspectie kent geen 517-score meer toe aan leerlingen die die wel hadden moeten deelnemen aan de CET, maar waarvan geen score bekend was.

In aanvulling hierop werd kort gesproken over de ophoging van de grens waarop leerlingen wel of niet verplicht zijn een eindtoets te maken. Leerlingen met een IQ lager dan 75 hoeven nu geen eindtoets te maken. Deze grens lag eerder op een IQ van 70. De klankbordgroep vraagt zich af of dit wenselijk is, want besturen gaan daar verschillend mee om.

Daarnaast komt ter sprake hoe de verschillende eindtoetsen zich tot elkaar verhouden. Vanaf schooljaar 2016-2017 zijn dit er zes. Het is lastig om deze zes eindtoetsen onderling met elkaar te vergelijken, omdat daar (nog) geen betrouwbare manier voor is. Daarom worden de gemiddelde schoolscores op verschillende toetsen ook niet met elkaar vergeleken op Scholen op de kaart.

Tot slot vinden de aanwezigen het percentage gewogen leerlingen lastig qua definitie. Er wordt besproken hoe scholen nu bij het inladen van de leerlinggegevens (op basis van de 1-oktobertelling) in Vensters kunnen zien wat het percentage gewogen leerlingen is voor hun school. Eén van de aanwezigen kreeg ook van de inspectie het advies om voor het percentage gewogen leerlingen in Vensters te kijken.

Campagne Scholen op de kaart

Vensters PO is bezig met de voorbereidingen voor een campagne richting ouders over Scholen op de kaart. De campagne moet zorgen voor meer naamsbekendheid van de website en daardoor meer bezoekers. Daarnaast is het belangrijk dat ouders én scholen ervaren dat de website de plek is waar naast de harde cijfers ook ruimte is voor een toelichting op de cijfers. In de klankbordgroep wordt besproken hoe we de scholen ook beter kunnen helpen met een duidelijke Vensters jaarplanning en andere updates. En er komt een websitebanner voor scholen die actief zijn op Scholen op de kaart. Door de campagne is het voor besturen en scholen nog belangrijker om met een goed gevulde schoolpagina op Scholen op de kaart te staan.