Verslag 2de werksessie landelijke verantwoordingswebsite Passend onderwijs

Tijdens twee werkbijeenkomsten op 18 april en 23 mei 2019 is door een vertegenwoordiging van de sector samenwerkingsverbanden onder begeleiding van B&T organisatieadvies een inhoudelijk ontwerp ontwikkeld, met een eerste invulling aan de doelstellingen, achtergrond, opzet en inhoud van de verantwoordingswebsite voor samenwerkingsverbanden. Hieronder een samenvatting van het eindverslag van deze twee bijeenkomsten.

Het beeld zoals is vastgesteld tijdens de eerste bijeenkomst is niet veranderd. Dit beeld en de in de eerste bijeenkomst op 18 april ontwikkelde eerste opzet voor de weer te geven data is in mei 2019 in een enquête onder hoofdzakelijk leidinggevenden van samenwerkingsverbanden getoetst. In deze vragenlijst werd gevraagd naar de belangrijkste doelstellingen voor de verantwoordingswebsite en werd de ontwikkelde inhoud getoetst op hun relevantie en wenselijkheid. 46 respondenten hebben inmiddels de vragenlijst ingevuld. Het grootste deel van hen is werkzaam in een samenwerkingsverband (64%) in het primair onderwijs (77%). Het overige deel is werkzaam als schoolbestuurder of anders. Verantwoording over de kwaliteit van passend onderwijs wordt door de respondenten als belangrijkste doel van de website gezien (77%).

De volledige opbrengsten van de enquête zijn hier terug te vinden.

De volgende pagina’s en invulling is besproken tijdens deze werksessie:

Introductie samenwerkingsverbanden en op de kaart

 • Kaart van Nederland met de geografische dekking van samenwerkingsverbanden po en vo

 • Binnen de regio van een samenwerkingsverband de besturen, scholen en gemeenten weergeven

Op dit algemeen niveau van introductie wordt het breder perspectief van bekostiging en beleid waar passend onderwijs onderdeel van uitmaakt getoond. Te denken valt aan de basisbekostiging van onderwijs (lumpsum), onderwijsachterstandenbeleid en jeugdzorg (WMO).

Op dit algemeen niveau wordt gezocht naar een visuele weergave van de belangrijke rol van scholen bij het realiseren van passend onderwijs; een samenwerkingsverband is een relatief klein rad dat initieert.

Landelijk/Sectoraal beeld

Onderstaande data worden voor het hele land weergegeven. Met een filter kan gekozen worden voor weergave per sector po of vo. Per thema worden teksten geplaatst die de context en betekenis van de gepresenteerde data toelichten.

Thema ondersteuning

 • Gemiddeld aantal leerlingen gemiddeld per samenwerkingsverband (of spreiding)

 • Gemiddelde deelnamepercentages van leerlingen aan het (speciaal) onderwijs uitgesplitst naar sbo, so, vso, pro.

 • Gemiddelde verzuimgegevens van alle gemeenten

  • De artikel 25 of leerplichtrapportage wordt jaarlijks verzorgd door de VNG en biedt inzicht in verzuim en vrijstellingen onder 5a. Deze rapportage wordt als bron gebruikt voor de site.

  • Gegevens zijn slecht gedocumenteerd. Samenwerkingsverbanden leveren data over verzuim aan bij de Inspectie; deze worden niet gepubliceerd. De inschatting is dat de betrouwbaarheid van de data niet hoog is.

  • De gegevens worden toegelicht met name op de omstandigheden die maken dat nog geen volledig en betrouwbaar overzicht bestaat op alle vormen van verzuim (absoluut, langdurig relatief, relatief, weer ingeschreven, vrijstellingen).

 • Geschillen en bezwaren

  • Aantal geschillen bij geschillencommissie passend onderwijs en als percentage van aantal leerlingen

  • Aantal bezwaren bij LBT en als percentage van leerlingen

Thema financiën

 • Gemiddeld ondersteuningsbudget

  • Verschil weergegeven tussen po en vo met toelichting op de verschillende deelbudgetten

  • Er wordt visueel inzichtelijk gemaakt dat het budget voor passend onderwijs een relatief klein onderdeel uitmaakt van de totale bekostiging van onderwijs.

 • Aantal samenwerkingsverbanden met een positieve en negatieve verevening

 • Gemiddeld verschil tussen benodigde weerstandvermogens en reserves, met bandbreedte  

Thema organisatie

 • Bestuurlijke inrichting samenwerkingsverbanden

  • Check op bestaande lijstjes van organisatievormen en governance stichting/vereniging, bestuur/directie, raden

  • Dit beeld beoogt om de diversiteit van organisatievormen weer te geven

 • Percentage samenwerkingsverbanden met onafhankelijk intern toezicht

  • In de vorm van minstens een onafhankelijk lid van bestuur of raad van toezicht (afspraak sectorraden)

 • Oordeel inspectie

  • Aantallen of percentages van samenwerkingsverbanden met een eindoordeel onvoldoende, voldoende, goed

Beeld per samenwerkingsverband

Samenwerkingsverbanden kunnen per thema de gepresenteerde gegevens zelf toelichten. Dit is optioneel. Als er geen toelichting wordt gegeven is niets zichtbaar, ook geen leeg veld.

Introductiepagina per samenwerkingsverband

 • Naam, adres, website, e-mailadres en telefoonnummer

  • Contactgegevens zonder personalia

 • Deelnemende schoolbesturen

  • Zichtbaar maken van deelnemende scholen en linken naar Vensters; andersom: in Vensters link naar samenwerkingsverband opnemen.

 • Gemeenten

 • Open veld: Introductie op missie/visie/beleid/inrichting/doelen en realisatie van het samenwerkingsverband

Thema ondersteuning

 • Aantal leerlingen

 • In samenwerkingsverband aanwezige aanbod (dekkend netwerk) van (tussen)voorzieningen en schoolsoorten(speciaal) onderwijs uitgesplitst naar sbo, so, vso, pro

 • Deelnamepercentages van leerlingen aan het sbo, so, vso, pro

  • Weergeven van gemiddelde verblijfsduur

 • Percentage verplaatsingen leerlingen per school

 • Jeugdzorggebruik per onderwijssoort en/of regio (AOJ Monitor)

 • Aantal leerlingen dat verzuimt op basis van leerplichtrapportage VNG

  • Zie toelichting landelijk niveau

 • Geschillen en bezwaren

  • Aantal geschillen bij geschillencommissie passend onderwijs en als percentage van aantal leerlingen

  • Aantal bezwaren bij LBT en als percentage van leerlingen

Toelichting op de context van deze gegevens

Thema financiën

 • Ondersteuningsbudget

 • Bedrag per leerling voor lichte en zware ondersteuning

  • Voor VO weergave van middelen voor LWOO en PrO

 • Positieve of negatieve verevening

 • Verschil tussen benodigde weerstandvermogens en reserves

 • Besteding aan centrale voorzieningen en middelen schoolbestuur voor basis- en extra ondersteuning

  • Optioneel: samenwerkingsverbanden kunnen dit zelf aangeven en toelichten

Toelichting op de context van deze gegevens

Thema organisatie

 • Bestuurlijke inrichting samenwerkingsverband

  • Check op bestaande lijstjes van organisatievormen en governance stichting/vereniging, bestuur/directie, raden

 • Onafhankelijk intern toezicht

  • In de vorm van minstens een onafhankelijk lid van bestuur of raad van toezicht (afspraak sectorraden)

 • Oordeel inspectie

  • eindoordeel onvoldoende, voldoende, goed

Toelichting op de context van deze gegevens

Uploads

 • Ondersteuningsplan

 • Huidig jaarplan/activiteitenplan

 • Jaar- en bestuursverslag

 • Inspectierapportage samenwerkingsverband

  • Eventueel: specifieke project- of beleidsplannen

  • Eventueel: tevredenheidsonderzoeken ouders en leerlingen