Algemene tips van de inspectie

Vensters Avatar_Schoolgids RGB Paars.png

De Inspectie van het Onderwijs is steeds betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Vensters schoolgids. Zo heeft de inspectie een tiental Vensters proefschoolgidsen voor ons bekeken. Doel was om te om te controleren of de onderdelen die er volgens de wet in moeten staan, inderdaad worden benoemd.

Twee factoren zijn voor de inspectie belangrijk voor uw schoolgids. Allereerst moeten alle wettelijk verplichte onderdelen erin benoemd worden. De Vensters schoolgids is daarom opgebouwd uit deze onderdelen, zodat de gebruiker hier niet zelf over na hoeft te denken. De andere factor is de kwaliteit van de teksten. Uit de controle van de proefschoolgidsen kwamen een paar tips over de inhoud. Want naast de wettelijke eisen moet een gids vooral begrijpelijke informatie bieden aan ouders.

Advies:
•   niet alle scholen zijn VVE-scholen (voor- en vroegschoolse educatie). Advies: is de school geen VVE-school, dan is het wel verplicht iets te vertellen over de zorg voor en de ontwikkeling van het jonge kind. Gebruik hiervoor de toelichting bij de indicator VVE (artikel 13, lid 1, sub b van de wpo).
•   in het wetsartikel over kwaliteitszorg is recent de verplichting toegevoegd om te verwijzen naar de doelen in het schoolplan. Advies: neem deze doelen op onder kwaliteitszorg (artikel 13, lid 1, sub o van de wpo).

Algemene tips:
•    het onderdeel ‘extra ondersteuning’ (artikel 13, lid 1, sub c van de wpo) wordt vaak beperkt beschreven. Tip: zorg hier bijvoorbeeld voor een verwijzing naar de plek waar het  schoolondersteuningsprofiel van de school te vinden is. 
•    de vrijwilligheid van de ouderbijdrage is meestal duidelijk beschreven (artikel 13, lid 1, sub e van de wpo). Maar van ‘overige schoolkosten’ voor bijvoorbeeld uitstapjes is niet altijd duidelijk of deze vrijwillig is. Tip: benoem alle kosten en vermeld expliciet dat ze vrijwillig zijn.
•    wanneer ouders de ‘klachtenregeling’ zoeken is er meestal enige vorm van urgentie. Dan is het belangrijk dat ze weten waar ze moeten zijn. (artikel 13, lid 1, sub f van de wpo). Tip: maak bij Ouders en school duidelijk wat de interne procedure is voor klachten. Waar is het reglement van de klachtencommissie te vinden en wat zijn de contactgegevens van de commissie. 
•    het onderdeel over de medezeggenschap en de ouderraad mag beter aangevuld worden (artikel 13, lid 1, sub f van de wpo). Tip: laat ouders weten waar en bij wie ze terecht kunnen. Geef bijvoorbeeld bij ‘visie op ouderbetrokkenheid’ aan waar de (actuele) contactgegevens te vinden zijn. 
•    voor ouders is het belangrijk om te weten wat de procedures zijn en of er voorwaarden zijn voor de toelating op school (bijvoorbeeld postcodebeleid). Dit is geen verplicht onderdeel en het staat daarom nog niet standaard in de Vensters schoolgids. Tip: geef informatie over het aanmeldings- en toelatingsbeleid op de school. Bijvoorbeeld als toelichting bij Aantal leerlingen. 

Met dit artikel geven we tips waar u informatie logisch kunt plaatsen in de schoolgids. Het is steeds een uitdaging om volledig te zijn, maar niet teveel uit te weiden. Voor de ontwikkelaars van de Vensters schoolgids is het juist de uitdaging om alle informatie mooi weer te geven. Komend jaar gaat het Vensters-team dit in het systeem makkelijker maken. Heeft u vragen of tips waar u informatie kwijt wilt/kunt en welke informatie u nog graag wilt toevoegen? Wij horen het graag via vensters@poraad.nl.